į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Klaipėdos viltis” yra savanoriška ir savarankiška visuomeninė organizacija

 

Bendrija “Klaipėdos viltis” įkurta

1989 m. gruodžio 9 d.

“Klaipėdos Viltis” organizuodama savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu , kitais  teisės aktais ir bendrijos įstatais

 

TIKSLAI:

  • Telkti Klaipėdos savivaldybės teritorijoje gyvenančius sutrikusio intelekto asmenis, jų šeimas, globėjus, rūpintojus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis ir skatinti visapusišką sutrikusio intelekto žmonių integraciją į visuomenę.
  • Skatinti intelekto sutrikimo ekologinę, medicininę ir socialinę prevenciją, kuo ankstesnį jo nustatymą, taip pat medicininės, edukacinės, profesinės, t.y. socialinės sutrikusio intelekto žmonių reabilitacijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą.
  • Padėti ginti bendrijos narių bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, realizuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius.
  • Padėti sutrikusio intelekto žmonėms ir jų šeimos nariams įgyvendinti savo teises, teisėtus interesus.
  • Teikti socialines paslaugas šeimoms, auginančioms sutrikusio intelekto  žmones.
  • Teikti informaciją ir konsultacijas apie mokymą, ugdymą ir lavinimą.

 

TIKSLAMS PASIEKTI BENDRIJA ĮGYVENDINA TOKIUS UŽDAVINIUS:

 

Vienas svarbiausių bendrijos uždavinių – keisti visuomenės požiūrį į žmogų su negalia, ypač į žmogų su proto negalia, kuri sistemą, kurioje neįgalus asmuo gautų reikiamą pagalbą, bet kurio amžiaus tarpsniu. Bendrija steigia arba inicijuoja naujų įstaigų teikiančių socialines paslaugas steigimą.

 

Bendrija teikia informaciją bei konsultuoja visus besidominčius apie įstaigas ir jų teikiamas paslaugas, organizuoja dienos globos paslaugas jaunuoliams, organizuoja vasaros poilsio - reabilitacijos stovyklas, seminarus specialistams, dirbantiems su neįgaliaisiais ir jų tėvais, padeda ugdyti gebėjimus, mažina socialinę atskirtį. 

 

Bendrija taip pat rengia informacinius leidinukus ir juos platina tėvams, bei kitoms institucijoms; organizuoja įvairias šventes, patys aktyviai dalyvauja miesto renginiuose neįgaliesiems; teikia paramą sunkiai gyvenančioms šeimoms, organizuoja kompensacinės technikos gavimą  bei išdalinimą bendrijos nariams bei miesto neįgaliesiems.

 

Bendrija teikia bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo ir kitas. Organizuoja pagalbą į namus, teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas grupinio gyvenimo namuose.

 

Nuolat dalyvauja projektinėje veikloje.


 

Bendriją sudaro:

 

Nariai:

  • Nariai globotiniai (sutrikusio intelekto asmenys ir vaikai neįgalieji);
  • Nariai globėjai (sutrikusio intelekto asmenų ir neįgalių vaikų tėvai arba kiti asmenys, turintys globėjo statusą);
  • Visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.